دسته بندی پروژه ها

توابع PHP

ده پست آخر

لیست توابع php

لیست توابع php

ادامه مطلب
تابع  ( ) settype

تابع  ( ) settype

ادامه مطلب
تابع ( ) gettype

تابع ( ) gettype

ادامه مطلب
تابع ( ) var_dump

تابع ( ) var_dump

ادامه مطلب
تابع ( ) is_bool , ( ) is_int , ( ) IS_FLOAT , ( ) is_object

تابع ( ) is_bool , ( ) is_int , ( ) IS_FLOAT , ( ) is_object

ادامه مطلب
تابع () empty

تابع () empty

ادامه مطلب
تابع ( ) isset

تابع ( ) isset

ادامه مطلب
تابع ( ) unset

تابع ( ) unset

ادامه مطلب
تابع ( ) min

تابع ( ) min

ادامه مطلب
تابع ( ) max

تابع ( ) max

ادامه مطلب
تابع ( ) ceil

تابع ( ) ceil

ادامه مطلب
تابع ( ) floor

تابع ( ) floor

ادامه مطلب
تابع ( ) round

تابع ( ) round

ادامه مطلب
تابع ( ) rand

تابع ( ) rand

ادامه مطلب
تابع ( ) number_format

تابع ( ) number_format

ادامه مطلب
تابع ( ) bindec

تابع ( ) bindec

ادامه مطلب
تابع ( ) decbin

تابع ( ) decbin

ادامه مطلب
تابع ( ) bin2hex

تابع ( ) bin2hex

ادامه مطلب
تابع ( ) dechex

تابع ( ) dechex

ادامه مطلب
تابع ( ) hexdec

تابع ( ) hexdec

ادامه مطلب
تابع ( ) decoct

تابع ( ) decoct

ادامه مطلب
تابع ( ) octdec

تابع ( ) octdec

ادامه مطلب
تابع ( ) sqrt

تابع ( ) sqrt

ادامه مطلب
تابع ( ) pow

تابع ( ) pow

ادامه مطلب
تابع ( ) strlen

تابع ( ) strlen

ادامه مطلب
تابع ( ) strstr

تابع ( ) strstr

ادامه مطلب
تابع ( ) strpos

تابع ( ) strpos

ادامه مطلب
تابع ( ) substr

تابع ( ) substr

ادامه مطلب
تابع ( ) strtok

تابع ( ) strtok

ادامه مطلب
تابع ( ) explode

تابع ( ) explode

ادامه مطلب
تابع ( ) str_replace

تابع ( ) str_replace

ادامه مطلب
تابع ( ) strtoupper

تابع ( ) strtoupper

ادامه مطلب
تابع ( ) ucwords

تابع ( ) ucwords

ادامه مطلب
تابع ( ) nl2br

تابع ( ) nl2br

ادامه مطلب
تابع ( ) wordwrap

تابع ( ) wordwrap

ادامه مطلب
تابع ( ) preg_match

تابع ( ) preg_match

ادامه مطلب
تابع ( ) preg_replace

تابع ( ) preg_replace

ادامه مطلب
تابع ( ) is_array

تابع ( ) is_array

ادامه مطلب
تابع ( ) sort

تابع ( ) sort

ادامه مطلب
تابع ( ) shuffle

تابع ( ) shuffle

ادامه مطلب
تابع ( ) next

تابع ( ) next

ادامه مطلب
تابع ( ) prev

تابع ( ) prev

ادامه مطلب
تابع ( ) end

تابع ( ) end

ادامه مطلب
تابع ( ) array_search

تابع ( ) array_search

ادامه مطلب
تابع ( ) array_keys

تابع ( ) array_keys

ادامه مطلب
تابع ( ) array_values

تابع ( ) array_values

ادامه مطلب
تابع ( ) count

تابع ( ) count

ادامه مطلب
تابع ( ) array_merge

تابع ( ) array_merge

ادامه مطلب
مطالب بیشتر