دسته بندی پروژه ها

سنسور

سسنسور قطعه ای است که کمیتی فیزیکی را حس می کند وان را به کمیتی الکتریکی تبدیل می کند.مثلاسنسور دما حرارت محیط را حس کرده وان را به ولتاژ یا به هرکمیت الکتریکی مانند فرکانس یا مقاومت تبدیل می کند.حسگریاسنسور همان کلمه سنس به معنای حس کردن است سنسورابزاری است که به یک محرک فیزیکی خاص واکنش نشان می دهدویه سیگنال الکتریکی قابل اندازه گیری تولید میکندسنسورها می توانند مکانیکی.الکتریکی.مغناطیسی یا نوری باشند سنسورها گونه ای مبدل هستند بعضی سنسورهابه تنهایی قابل استفاده اندبا توجه به شرایط فیزیکی که هریک از سنسورهاتنها یک شرایط فیزکی را درک می کنند  از هم جدا هستند در واقع سنسورها چشم گوش هواس درک وفهم وگیرنده اطلاعات از بیرون                   هستند.مثلا اگر بخواهید گرم شدن واندازه هوا را بدانید یا به دستگاهی با گرم تر شدن  دستوری دهیدازهرسنسوری نمیتوانید استفاده کنید زیرا هر سنسوری با توجه به اندازه گیری کمیت خودش ان رادر جای خودش قابل استفاده است در اینجا باید از سنسور دما داستفاده کنیم. سنسورهانیز مانند مدارات الکتریکی به 2دسته انالوگ ودیجیتال تقسیم می شوند1- سنسورهای دیجیتال که سیگنال روشن وخاموش با باینری 0و1 کار می کنند 1همان 5 ولت روشن 0 همان کمتر از 5 خاموش است2-سنسور های انا لوگ که طیف رنجی از مقادیر را توضیح می دهدسنسورها کاربرد گسترده ای در زنرگی روزمره ما دارد در کارخانه ها خانه ها ربات ها گلخانه ها وسیله نقلیه د رهرجاحضور دارند وزندگی ما را راحت تر می کنند وانواع مختلفی دارند که می توانید ازانواع انها در زیر ببینید

  1. سنسور دما

  2. سنسور رطوبت

  3. سنسور نوری

  4. سنسور مادون قرمز

  5. سنسور فاصله سنج

  6. سنسور شتاب سنج

  7. سنسور حرکتی

  8. سنسور خمش

  9. سنسور لودسل

  10. سنسور تاج لمس

خلاصه ما انواع زیادی از سنسور ها داریم ومن چند نمونه از پرکاربردترین انهارا به شما نام بردم که هر یک از اینها درجاهای مختلفی کاربرد دارند ..  

 

نویسنده :

رضا ابراهیمی.png

رضا ابراهیمی رشته تحصیلی الکترونیک خودم علاوه بر تحصیلاتم در تعمیر برد های الکتریکی و و برنامه نویسی AVR میکروکنترلر و ساخت برد مدار وشبیه سازی مدارات الکتریکی تخصص حرفه دارم