دسته بندی پروژه ها

ترایاک

ترایاک( TRIAC )

قطعه ای الکترونیکی است که در صورت فعال شدن می تواند جریان الکتریکی را در هر دو جهت از خود عبور دهد. ترایاک عملکردی مانند تریستور اما به صورت دو طرفه دارد. ترایاک میتواند با ولتاژ مثبت یا منفی که به پایه گیت آن اعمال میشود، تریگر شود. با یک پالس فعالسازی به پایه گیتا تا زمانی که جریان از حد پایین نیاید فعال میماند. با برق متناوب در هر ثانیه 50 بار قط و وصل میشود. این خاصیت باعث شدهاست که ترایاک یک سوئیچ پراستفاده در مدارات AC شود که میتوان با آنجریانهای الکتریکی بسیار بالا را توسط یک جریان ضعیف کنترل کرد.در دیاک و ترایاکها پایههای آند با هم تفاوت دارند وجهت قرارگرفتن آنها در مدار متفاوت است.

طرز کار

ترایاکها به چهار روش فعال میشوند که به این روشها درجه حساسیت ترایاک میگویند. درجه حساسیت اول بهترین روش برای فعالکردن ترایاک است و بهتر است از درجه حساسیت چهارم استفاده نشود. درجه حسایست اول آند ۲ نسبت به آند ۱ ولتاژ مثبت دارد و گیت با اعمال پالس مثبت نسبت به آند ۱ تحریک میشود. درجه حساسیت دوم آند ۱ از آند ۲ مثبتتر است و گیت با ولتاژی پایینتر از آند ۱ تحریک منفی میشود. درجه حساسیت سوم آند ۲ مثبتتر از آند ۱ است و آند ۱ نیز نسبت به گیت مثبت است(گیت تحریک منفی میشود).
درجه حساسیت چهارم آند ۱ از آند ۲ ولتاژ مثبتتری دارد و گیت با ولتاژ مثبت نسبت به آند ۱ تحریک میشود.

کاربردها

مهمترین ان در مدار دیمر روشنایی است همچنین میتوان از آنها در روشن و خاموشکردن موتورهای الکتریکی و رلههای حالت جامد ( SSR ) استفاده کرد

نویسنده :