دسته بندی پروژه ها

دیاک

دیاک

دایاک، یا دیاک Diac

یک نوع دیود جریان متناوب است.
دیود بلافاصله بعد از رسیدن به ولتاژ شکست هادی میشود و جریان را عبور میدهد؛ سپس دیود وارد ناحیه رزنانس منفی میشود و این امر باعث کاهش ولتاژدو سر دیود و افزایش جریان دیود میشود و دیود تا زمانیکه جریانش از جریان نامی دیود کمتر نشده، در حالت هادی باقی میماند در جریانهای کمتر از این مقدار، دیود به حالت حداکثر مقاومت باز میگرد بیشتر دایاکها، یک ساختمان سه لایه به همراه ولتاژ شکستی در حدود ۳۰ ولت دارند. رفتار دایاکها شبیه به یک لامپ نئون است.دیاکها برای تریگر کردن از پایه گیت استفاده میکنند.

دایاک سه لایه

دایاکها همچنین با نامهای دیگری از جمله دیود تریگر متقارن که برگرفته از منحنی مشخصه آنها است، خوانده میشوند. اینکه دایاک یک قطعه دوجهتی یا دو طرفه است باعث شده تا ترمینال یا پایههای آنها به صورت آند-کاتد علامتگذاری نشده و به صورت A1 )آند ۱ ( و A2 )آند ۲ ( و همچنین MT1 و MT2 نامگذاری شود.

کاربردها
از مشخصههای مهم دیاک این است که در هنگام روشنشدن جریان لحظهای و سوزنیشکلی ایجاد میکند که برای تحریک گیت قطعاتی مانند تریستور و ترایاکمناسب است. از این مشخصه برای تولید موج سوزنی استفاده میشود.

 

نویسنده :