دسته بندی پروژه ها

پروژه-مکانیک - دیزل

ده پروژه آخر

3,000 تومان پروژه تنظیم پمپ ردیفی با دستگاه و به صورت دستی

پروژه تنظیم پمپ ردیفی با دستگاه و به صورت دستی

پرداخت و دانلود
3,500 تومان پروژه بررسی و مقایسه ی سیکل های ترمودینامیک دیزل و اتو

پروژه بررسی و مقایسه ی سیکل های ترمودینامیک دیزل و اتو

پرداخت و دانلود
5,000 تومان پروژه مکانیزم عملکرد پمپ اولیه و انواع آن

پروژه مکانیزم عملکرد پمپ اولیه و انواع آن

پرداخت و دانلود
3,000 تومان پروژه پمپ های ردیفی و مکانیزم عملکرد آن ها

پروژه پمپ های ردیفی و مکانیزم عملکرد آن ها

پرداخت و دانلود
3,000 تومان پروژه پمپ های ردیفی و نحوه عملکرد آن

پروژه پمپ های ردیفی و نحوه عملکرد آن

پرداخت و دانلود
2,000 تومان پروژه پمپ آسیابی و مکانیزم عملکرد آن

پروژه پمپ آسیابی و مکانیزم عملکرد آن

پرداخت و دانلود
2,000 تومان پروژه تنظیم پمپ آسیابی

پروژه تنظیم پمپ آسیابی

پرداخت و دانلود
پروژه های بیشتر